Tevhid Risaleleri Külliyatı

Tevhid Risaleleri Külliyatı

  • 550,00₺
  • 280,00₺

Elinizdeki bu risâleyi hazırlama imkânını -sonsuz keremiyle- bizlere bahşeden Rabbimize hamd olsun. Bu kitap Şeyh’ul İslâm, Müceddid Muhammed bin Abdilvehhâb Rahimehullâh’ın tevhîd akîdesini özet olarak anlatan son derece önemli yirmi iki adet risâlesini ve torunu Şeyh Abdurrahmân bin Hasen Rahimehullâh’ın La ilahe illallâh’ın şartları hakkındaki bir risâlesini ihtivâ etmektedir. Kısacası, elinizdeki bu çalışma, tevhîd akîdesi ve dînin asılları hakkında 23 adet risâleden oluşan bir mecmûa yani derlemedir. "Tevhîd Risâleleri Külliyatı” ismini verdiğimiz bu çalışmada Şeyh’ul İslâm Muhammed bin Abdilvehhâb Rahimehullâh’ın tevhîdle alâkalı kısa, öz, sistematik ve anlaşılır olan, ezberi kolay, hâlihazırda yaygın olarak tevhîd ilmini talime yeni başlayanlara okutulmakta olan bütün risâlelerine yer vermeye çalıştık. Uzun metinleri ve konusu ilmen daha ağır olan risâleleri koymadık. Kısacası bu çalışma, tevhîd ilmini talime yeni başlayanlara yönelik tevhîd akîdesine dair bir ders kitabı şeklinde tasarlanmıştır. Bu mecmûada önce i’tikâdî kavramlarla alâkalı olan risâleler, sonra kelime-i tevhîdin manası ve şartlarına dair risâleler, sonrasında İslâm’ın hakîkati ve onu bozan şeylerle alâkalı risâleler, ardından "Üç Temel Esâs”, "Dört Kâide” gibi belli sayıda esâsları anlatan risâleler yer almakta ve son olarak da yardımcı nitelikte birkaç risâleyle çalışma sona ermektedir. Bu risâleler, müellifinin kullandığı basit ve anlaşılır dille beraber ihtivâ ettiği derinlikten dolayı İslâm’ı öğrenmek ve amel etmek isteyen herkesin okuması hatta ezberlemesi gereken metinlerdir. Bilhassa "Tevhîd Akîdesi”ni yeni öğrenmeye başlayanlar için bu kitap-ta yer alan risâlelerdeki bilgiler hayâtî öneme hâizdir ve bu risâleler, âdetâ tevhîd ilmi için bir giriş ve temel mesabesindedir. Yani akîdeyle alâkalı daha tafsîlâtlı kitaplara geçmeden önce bu risâleler vâsıtasıyla temel atılması gerekir. Zîrâ -bilindiği üzere- her ilim dalında olduğu gibi -ilimlerin en şereflisi olan- tevhîd ilmi de kolaydan zora doğru basamak basamak ilerleyerek tahsîl edilir. Bu kitapta yer alan risâleler, te’lîf edildiği günden beri ümmet arasında benimsenmiş ve bu risâlelerin birçoğu; selef menhecine göre ta’lîm yapan, böyle bir iddiâsı olan tüm kurumlarda tevhîd akîdesine giriş mâhiyetindeki temel metinler olarak müfredâtlardaki yerini almıştır. Büyük çoğunluğu daha önce muhtelif yer ve zamanlarda Türkçe’de neşredilmiş olan bu risâleleri hazırlarken şu usûlü takip ettik: 1. Risâlelerin mevcut tercümelerinden istifâde etmekle beraber Arapça kaynaklarıyla mukâyese ederek risâleleri yeniden tercüme ettik. İnsanın yaratılış gâyesi olan tevhîd ile alâkalı son derece ehemmiyet arzeden bu ve benzeri risâlelerin tercümesi husûsunda gereken titizliğin bugüne kadar -istisnalar hâricinde- gösterilmemiş olduğunu bu fırsatla üzülerek belirtmek istiyoruz. Yapılan tercüme hataları çoğu zaman bunları okuyan avâmdan hattâ bazen okuryazar-aydın olma iddiâsında olanlardan birçok kimsenin kafasını karıştırmakta ve yerine göre bizzat akîde konusunda insanı küfre veya sapıklığa götürecek kadar vahîm hatalara yol açabilmek-tedir. Bu açıdan eldeki imkânlar dâhilinde tercüme noktasında titiz davranmaya çalıştık. 2. Arapça metinlerin yer aldığı kaynakları risâlelerin girişle-rinde cilt ve sayfa no’su ile beraber dipnotlarda verdik. Açıklamalar kısmında ilk sırada zikredilen kaynak, risâlenin tercümesinde esâs aldığımız nüshâyı ifâde etmektedir. Kaynak olarak genelde Necd ulemâsının risâlelerini ihtivâ eden "ed-Durar’us Seniyye” adlı eseri ve Şeyh’ul İslâm Muhammed bin Abdilvehhâb Rahimehullâh’ın kitap, risâle ve mektuplarından müteşekkil olan eserlerini ihtivâ eden "Müellefât’uş Şeyh Muhammed bin Abdilvehhâb” adlı derlemeyi kullandık. Bunlar hâricinde risâlenin geçtiği başka kaynaklar varsa onlara da işâret ettik ve farklı nüshâları karşılaştırarak risâlelerin metinlerinde nüshâdan kaynaklanan önemli farklar varsa bunları da belirttik. 3. Kitap içerisinde Arapça orijinal metinler ile tercümelerini karşılıklı sayfalarda verdik. Nüsha farklılıklarına metinde köşeli parantez içerisinde yer verdik. 4. Metinlerde geçen hadîslerin tahrîc ve tahkîkini eldeki imkânlar çerçevesinde yapmaya çalıştık. Risâlelerin sonunda yer alan "Açıklamalar” kısmında verilen âyet ve hadîslerin Arapçalarını ekledik. 5. Her risâlenin sonuna "Açıklamalar” başlıklı bir kısım ilâve ederek gerekli yerlerde izâhlar yapmak sûretiyle kitabın daha iyi anlaşılmasını ve ilmî bir çalışma şekline gelmesini sağlamaya çalıştık.

Kitap Özellikleri
Kapak Türü Ciltli
Boyut 17 x 24 cm
Sayfa Sayısı 464

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi
Yazara Ait Diğer Kitaplar
İlginizi Çekebilecek Ürünler
Kategoriye Ait Diğer Ürünler